عملکرد AMP به چه صورت است؟

عملکرد AMP به چه صورت است؟ عملکرد AMP به چه صورت است؟: AMP [...]